Justice

Slovo justice v češtině označuje soudnictví a výkon spravedlnosti. V minulosti se tímto slovem označovala šibenice. V angličtině pak slovo justice znamená spravedlnost.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu. Důchodová kalkulačka vám spočítá, za kolik let dosáhnete důchodového věku. VZP pojišťovna je největší česká zdravotní pojišťovna. Mezi největší české pojišťovny patří i Česká pojišťovna. Srovnání pojištění online můžete provést na našem webu. Kvalitní vinylové podlahy objednejte v eshopu přímo od dovozce.

Justice neboli soudní moc

Státní moc v České republice se skládá ze tří složek – z moci výkonné (kterou tvoří vláda a prezident), dále pak z moci zákonodárné (která se skládá z poslanecké sněmovny a senátu) a z moci soudní – justice. Výkonem soudní moci jsou pověřeny nezávislé soudy prostřednictvím soudců. Kromě nich se na výkonu justice podílí také laické osoby, kterým se říká přísedící. Jaká jsou hlavní pravidla pro výkon justice v České republice?

Každý občan se může u soudu domáhat svého práva a soudy se nemohou ze své vůle odmítnout určitým případem zabývat. Soudci jsou k jednotlivým případům určení podle předem daných pravidel a účastník soudu nemůže být svému zákonnému soudci odňat. Všichni účastníci soudu před ním mají rovné postavení. Soudci jsou při svém rozhodování povinni se řídit platnými zákony, resp. ústavou a mezinárodními smlouvami, ale ne podzákonnými předpisy. Soudy rozhodují nejen na základě práva, ale také na základě zjištění dalších skutkových okolností.

Sociální pojištění je část mzdy zaměstnanců, respektive příjmů OSVČ. Penzijní připojištění vám zajistí klidný život ve stáří. Zdravotní pojištění by měl mít každý občan.

Justice a druhy soudů v České republice

V České republice jsou soudy rozděleny do čtyřčlánkové soustavy – nejvyšší soudy, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy.

Nejvyšší soud u nás má sídlo v Brně a je společně s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v české soustavě soudů. Pokud se někdo chce stát soudcem Nejvyššího soudu, musí to být právník s minimálně desetiletou odbornou praxí. Základním úkolem Nejvyššího soudu je rozhodování o dovoláních a stížnostech na porušení zákona u rozhodnutí soudů nižších stupňů. Předsedkyní Nejvyššího soudu je od roku 2002 Iva Brožová, před ní tuto funkci zastávali Eliška Wagnerová a Otakar Motejl.

Druhým nejvyšším článkem českého soudnictví jsou Vrchní soudy. Ty jsou u nás dva, jeden má sídlo v Praze a druhý se nachází v Olomouci. Jejich úkolem je rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů. Vrchní soud v Praze má ve své působnosti odvolání proti rozsudkům krajských soudů v Čechách a Vrchní soud v Olomouci se zabývá rozsudky krajských soudů na Moravě.

Získejte nejlevnější povinné ručení pro váš automobil. Úrazové pojištění lze sjednat na každé pobočce České pojišťovny. Životní pojištění lze využít pro financování života ve stáří.

cgaff_lp_hc_b_630x400.jpg
Dalším, třetím článkem českého soudnictví jsou krajské soudy. Těch je v České republice celkem osm – Městský soud v Praze, Krajský soud v Praze, Krajský soud v Hradci Králové, Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem, Krajský soud v Brně a Krajský soud v Ostravě. Jejich agendou je rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a dále pak speciální agenda, do které patří např. rozhodování o autorskoprávních sporech, insolvenčním řízení nebo sporech o ochranu osobnosti.

Základním článkem soustavy českého soudnictví jsou okresní soudy. Celkem jich je u nás 86, z toho 75 klasických, 10 obvodních soudů v Praze a jeden městský soud v Brně. V letech 1949 až 2002 byla příslušnost okresních soudů vázána na tzv. soudní okresy, ale od roku 2002 došlo ke změně. Další velká změna nastala v roce 2007, kdy byly hranice jednotlivých okresů přizpůsobeny státní reformě, zatímco soudní obvody zůstaly stejné. Úkolem okresních soudů je rozhodování v občanskoprávním a trestním řízení s výjimkou některých případů, které putují rovnou ke krajskému soudu (např. nejzávažnější trestné činy apod.). V obvodech, které přísluší k okresním soudům dále působí okresní státní zastupitelství, notáři a soudní exekutoři.

OSSZ je důležitý orgán státní správy. ČÚZK je zkrácený název pro Český úřad zeměměřický a katastrální.


Reklama:

cgaff_lp_f_b_160x600.jpg

Servis24 přihlášení je velice snadné a rychlé. Jak se ihned přihlásit do Servis 24 Internetbankingu? Postup pro přihlašování do Servis 24 Internetbankingu je snadný. Servis24 přihlášení provedete během několika vteřin.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!